Om Re:tenk

En konferanse om næringsliv og mennesker i nord

Målsetning med konferansen

Konferansen har som mål at du som næringsdrivende skal få konkrete og relevante tips fra andre næringsaktører, både nasjonale og regionale aktører som har lyktes og mislyktes på sin vei. Hvordan kan din bedrift være godt rustet for fremtiden? Hvordan følge med på utviklingen? Dette er spørsmål vi har mål om å gi deg svar på 14. oktober. I tillegg: hva forventer du av din kommune? Alle ordførere fra de syv kommunene i regionen vil være tilstede og tilgjengelige for en prat på konferansedagen.MM

En del av Byregionprogrammet

Re:tenk er et tiltak for å engasjere næringslivet i Sør-Troms og det er en del av Byregionprosjektet som Sør-Troms regionråd leder på vegne av alle kommunene i regionen. Prosjektet er en del av et stort nasjonalt program eid av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er å utarbeide en tydelig og gjennomførbar strategi for næringsutvikling i Sør-Troms. Les mer her: byregion.no

Re:tenk

Konferanseleder Renate Nedregård vil underveis oppsummere temaene Trender, Entreprenørskap, Nytenkning og Kompetanse (tenk), hele tiden med perspektiv på vår region og med fokus på at næringsdrivende skal ha nytte av hvert tema. Til slutt ender dette ut i en konkret oppskrift som alle deltakere får med seg hjem. En oppskrift til aktiv bruk og nytte fremover.

Du kan også på konferansedagen melde deg på et dialogmøte med ordfører, rådmann m.fl. fra din kommune. Møtene vil finne sted få uker etter konferansen og gir en anledning til å følge opp nye ideer i et samarbeid mellom næringsliv og kommune.

Re:tenk

Regional tenking – hvordan kan regionen spille på lag?

Konferansen skal sette søkelys på:

Trender, puls, aktualitet
Entreprenørskap og gründervirksomhet
Nytenking og innovasjon
Kompetanse, ungdom utdanning og rekruttering

Trender
Entreprenørskap
Nytenking
Kompetanse

Vekstfremmere

Stedsutvikling

Stedsutvikling

NORUT: I Sør-Tromsregionen finnes det både tettsteder som vokser og tettsteder der befolkningen går tilbake. Samtidig finnes det stedskvaliteter, arrangementer og prosjekter som kan løftes fram og videreutvikles både i form av mer overgripende satsinger og nye, stedsspesifikke prosjekt.
Innovasjon

Innovasjon

NORUT: Innovasjon er regnet som en kilde til vekst i næringslivet. Innovative kommuner vil foruten å finne bedre løsninger på utfordringene også ha et fortrinn når det gjelder å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft, fordi de kvalifiserte medarbeiderne ser etter faglige utviklingsmuligheter i tillegg til lønn.
Kompetanse

Kompetanse

NORUT: Utdanningstilbudet i Sør-Troms og Ofoten er samlet sett godt. Det er gode kompetansemiljø både på videregående nivå og i form av høyskoler i Harstad og Narvik og Studiesenteret.no. Ut fra næringsstrukturen i de to regionene er det grunn til å anta at det ligger potensial for samarbeid om nye tilbud.
Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter er en sentral del av stedsutvikling og avgjørende for å skape bolyst. Tall fra Norges Idrettsforbund viser at nesten ni av ti barn er med i et idrettslag på et eller annet tidspunkt i løpet av barneskoleårene, og foreldre velger ofte både bosted og arbeidsplass ut fra en total vurdering av hvilke tilbud som eksisterer i regionen.
Samferdsel

Samferdsel

Ulike strategier for vekst bør ta utgangspunkt i den funksjonelle regionen for det aktuelle området. For Sør-Tromsregionen betyr dette f.eks. at regional næringsplanlegging kan gjøres med basis i en to- eller tredeling, der Harstadregionen utgjør en del og Salangen, Lavangen og Gratangen utgjør en del, eller at næringsplanlegging for de tre sistnevnte ses i sammenheng med de BA-regionene de naturlig hører til. For å muliggjøre en slik vekst er fokus på samferdsel en nøkkelfaktor.
Rekruttering

Rekruttering

NORUT: Befolkningsutfordringen viser at det er behov for å satse på rekruttering av innbyggere. Potensialet ligger i innvandring og arbeidskraft (rekrutteres til bedrifter på korte eller lengre kontrakter, og reiser tilbake etter endt kontraktsperiode).
Kultur

Kultur

NORUT: Se på kultursatsingen som en strategi for å ta vare på de innbyggerne man allerede har og for å begrense utflyttingen. Samtidig er det mer eller mindre tette forbindelser mellom kultur, stedsutvikling og besøksnæringene. Tiltak som styrker disse forbindelsene har gode muligheter for å bidra til vekst.
Samarbeid

Samarbeid

For å utnytte fellestrekkene i regionen og nå lengst mulig med begrensede ressurser er samarbeid både i offentlig og privat sektor avgjørende.

Meld deg på i dag!

Det er begrenset antall billetter, og vi anbefaler hurtig påmelding. Prisen er kun 695 kr, og inkluderer lunsj under konferansen.

Evaluering