Mål

Etterslepet på veivedlikehold på riks- og fylkesveiene i regionen må hentes inn

Strategi: Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd

Status
Ansvarlig

Torbjørn Larsen
Ordfører Kvæfjord kommune

Tlf. +47 90 86 81 91
torbjorn.larsen@kvafjord.kommune.noRelaterte tiltak

Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 – kryssing av Tjeldsundet
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn